אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

לא רק זה שאינו עובד כלל הוא בגדר הולך בטל,
אלא אף זה שאינו מועסק בהתאם לכשרונותיו

~ סוקרטס ~